สพม.35 เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด รวม 180 คน ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562 โดยใช้พื้นที่การอบรม,มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และห้องประชุมปันเจิง สพม.35
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการเปิดอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ลดขั้นตอน ลดปัญหา อุปสรรค จากการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกต้อง ตรงตามระเบียบของทางราชการ ทันกำหนดเวลา

ศศิธร บุญชุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน