สพม.35 เยี่ยมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้ง กำชับให้คณะครูติดตามการจัดการศึกษา เตรียมวางแผนการเรียนการสอน เพื่อรับการทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-NET , เร่งรัดการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกคนที่ติด 0,ร.,มส, ส่งเสริมนโยบายการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา 904 และ การกำกับดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการและบ้านพักครู ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ