สพม.35 เยี่ยมโรงเรียนแม่พริกวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการ ได้ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนแม่พริกวิทยา อีกทั้ง ขอความร่วมมือคณะครูผู้บริหารร่วมวางแผนการจัดการศึกษา ภาคเรียนปีการศึกษา 2/2565 สู่นักเรียนทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามนโยบาย จิตสาธารณ 904 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ