สพม.35 ใส่ใจสุขภาพอนามัย ป้องกันเชื้อโรคติดต่อ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อรักษาความสะอาด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดทำอ่างล้างมือพร้อมน้ำยา ไว้หน้าอาคาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ และบุคลากรในสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในสำนักงานร่วมกันจัดทำ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นลินา เลาสูง
นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ