สพม.35 PLC เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร โดยนำคณะบุคลากรภายในสำนักงานร่วมทำ PLC จำนวนกว่า 65 คน ณ ลำปางรีสอร์ท ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ละลายพฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน และร่วมสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน สร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตที่มีความสุขภายใต้กรอบแนวคิด ที่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีวิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการ สพม.35, นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิธีกรดำเนินรายการ หลังจากนั้น ร่วมกันทำกิจกรรมฯ จิตอาสาพัฒนาถนนบริเวณทางขึ้นวัดม่อนพญาแช่ อีกด้วย
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ชมข่าวหนังสือพิมพ์ตนเมืองเหนือ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
สพม.35/เจ้าของโครงการ