สมาคมพัฒนาแม่เมาะ มอบงบประมาณ สนับสนุน สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19