สอนเสริม เติมเต็ม O-NET โครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” สพม.35

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สังกัด สพม.35 จัดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโรงเรียนเตรียมพัฒน์ เพื่อสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว กิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รวมนักเรียน 470 คน เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานคร 5 ท่าน คือ นายภาณุมาศ หมุนเกตุ ครูวิชาภาษาไทย, นางสาวอุดมพร พรมมา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และนางสาวปวีณา ลาสงยาง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ