สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพม.35

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2562 ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2563 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนในสังกัด

ในการจัดสอบในวันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการตรวจศูนย์สอบ5 ศูนย์ 33 สนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นทุกศูนย์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ