สัมมนาสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกล่าวรายงาน เวทีสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา วางแผนขับเคลื่อนงานวิชาการ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ