สื่อวีดีทัศน์ การพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การคำนวนเกี่ยวกับร้อยละและการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

การคูณและการหารเลขยกกำลัง

การคูณและการหารเศษส่วน

การคูณและหารจำนวนเต็ม

การใช้ความรู้เกี่ยวกับรากที่สองในการหาความยาวของด้าน

การนำความรู้เรื่องเส้นขนานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่

การบวกลบเศษส่วน

การบวกและการลบจำนวนเต็ม

การแปลงทางเรขาคณิต เรื่องการเลื่อนขนาน

การแปลงทางเรขาคณิต เรื่องการสะท้อน

การแปลงทางเรขาคณิต เรื่องการหมุน

การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหารและวิธีการประมาณค่า

ความน่าจะเป็น

เครื่องหมายที่ใช้ในอสมการและการเขียนกราฟแสดงคำตอบ

โจทย์ปัญหาการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบรูปและความสัมพันธ์

ปริมาตรของปริซึม

พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

รูปเรขาที่คล้ายกันและการนำไปใช้

รูปเลขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

สัญกรและเลขยกกำลัง

อัตราส่วนและสัดส่วน