หนังสือ สพฐ. เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563

news-person-140763-2

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3564 ลว.1 ก.ค. 2563 เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563