หนังสือ สพม.35 ด่วนที่สุด ศธ04265/ว1574 เรื่องแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

news-promote-070563-1

 

หนังสือที่ ศธ04265/ว1574 เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (ปรับตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63)