โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม นำนักเรียนทำกิจกรรม 5 ส กำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายที่จะเป็นพาหะนำไปสู่โรคไข้เลือดออกในช่วงฤดุฝนนี้ ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม