เขตตรวจราชการ 15 (cluster) ตรวจราชการ สพม.35

นายทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมทันใจ เมื่อวันที่ผ่านมา
โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ เพื่อรายงาน และรับทราบบริบทของการตรวจราชการครั้งนี้ นายทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาฯ เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามดังนี้ เรื่องงบประมาณ 1 ล้านบาท , เรื่อง การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย สพม.35 นิเทศภายในโรงเรียนให้ครบทุกโรง เน้นให้ครูเขียนแผนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครบทุกชั้น ตลอดรวมถึงเชื่อมโยงโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนพี่สอนโรงเรียนน้อง ,และเรื่องสุดท้าย คือ เขตตรวจราชการ 15 มาเพื่อให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ นายเจริญชัยฯ ได้รายงานเรื่องการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนฝากสะท้อนมายังกระทรวง ในเรื่อง อัตรากำลัง ผู้บริหารที่สอบขึ้นบัญชีไว้ แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเพราะยังไม่ผ่านการอบรม มีความกังวลใจ , บุคลากรด้านธุรการ เดิมจ้างรายเดือน 15000 บาท หากเลิกจ้างปรับอัตราจ้างลงเหลือ 9000 บาท, อัตราครูที่ขาดแคลนในบางกลุ่มสาระ จึงขอฝากให้ผู้ตรวจราชการได้รับทราบ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
มนตรี นันไชย/ภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ