เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” สพม.35

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และเกิดกระบวนการคิดร่วมกัน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นหมู่คณะ เกิดคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต กิจกรรมประกอบดด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน