เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้ข้อตกลงโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้รักสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน กิจกรรมช่วงเช้า ร่วมเข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ หน้าเสาธง สพม.35 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน/ภาพ