เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะ วัยรุ่น และการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น