เตรียมความพร้อม กต.ปน.สพม.35

นายประจักษ์ สีหราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ครั้งที่ 3/ 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณห้องประชุมบันจึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปีการศึกษา 2564
ชมข่าว สพฐ ได้ที่ นี่
ชนัดดา ทิพย์เลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร/ภาพ