เตรียมความพร้อม รางวัลอันทรงคุณค่า Obec Awards

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมรมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (OBEC AWARDS) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรและสถานศึกษาที่ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ ดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล : ภาพ
นายลัญจกร ผลวัฒนะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ภาพ/ข่าว