เปิดงานการฝึกอบรมตาม “โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

กลุ่มสหวิทยาเขต เถินบุรินทร์ จัดอบรม “โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ตามเจตนารมณ์รัฐบาลที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 120 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ