เปิดบ้านวิชาการ เปิดรั้วซอมพอ TCP Open House 2020 สพม.35

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562 เปิดรั้วซอมพอ TCP Open House 2020 “บ่มเพาะทักษะพื้นฐาน เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพอย่างสร้างสรรค์” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ อีกทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมอาทิ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม Walk Rally แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง กิจกรรมกาดมั่ว คัวละอ่อนหัดขาย
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ