เปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัด สพม.35

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อจัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะครู นักเรียน ให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถทางด้านการเรียนการสอนทุกกุล่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้ง เชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อรับนักเรียนใหม่ ปี 2563 ตลอดรวมถึง หารายได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกด้วย
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ