เรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

          เรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้วิจัย นายอุเทน  วงษ์ซีวะสกุล

ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561