เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตฯ

          เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต รหัสวิชา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน นายสราวุฒิ  คำวัน

สถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

ปีการศึกษา 2561