เสวนา “สพม.35 กับการต่อต้านการทุจริต”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเสวนาการต่อต้านการทุจริต เรื่อง “สพม.35 กับการต่อต้านการทุจริต” โดยเชิญผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
กิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตกับบทบาทหน่วยงานการศึกษาในการต่อต้านการทุจริต” โดยนายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง
การบรรยาย “การบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” โดยนายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
การบรรยาย ชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพม.35 และสถานศึกษา โดยทีมวิทยากร สพม.35
การเสวนา “สพม.35 กับการต่อต้านการทุจริต” วิทยากรร่วมเสวนา นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ประธาน, นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, นายกนที บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และนายชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ (วิทยากรดำเนินรายการ)
ชมภาพกิจกรรม FB สพม สามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ

rpt
rpt
rpt
rbt
rbt
rpt
cof
cof