เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 2/2563 การซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ (ครั้งที่2)

news-finance-100763-3

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) ตามประกาศ สพม.35 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563