เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3 / 2563

news-finance-300763-3

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน จำนวน 33 License (ครั้งที่ 3) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563