แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สพม.35

<– Click แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สิ้นสุดระยะเวลาแจ้งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ