การบริหารเงินงบประมาณ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

1.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

2.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

3.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

4.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

2.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

3.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

4.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (e-bidding)

5.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2562)

6.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2/2562)

7.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

8.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

9.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

10.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562

11.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

12.ประกาศ สพม.35 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ พ.ศ.2562

14.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 การซื้อการจัดซ์้อครุภัณฑ์คอมฯ

15.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2562

16.ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ด้วยวิธี e-bidding

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

7.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562

8.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562