การบริหารเงินงบประมาณ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562

1.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

2.รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562