โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม.35

สพม.35 จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม.35 แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning) เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางสาวพิชญา คำปัน รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศและตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากโรงเรียนในสังกัด สพม.35 จำนวน 22 คน และคณะดำเนินงานจาก สพม.35 จำนวน 8 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ดำเนินงานโดย นางสาว ภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการผู้ดำเนินงานประกอบด้วย นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ , นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์, นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ , นางสาวฐารดี วงษา นักวิชาการศึกษา , นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ