โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จังหวัดลำปาง

๑. โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

๒. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๓. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

๔. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

๕. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

๖. โรงเรียนวังเหนือวิทยา

๗. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

๘. โรงเรียนแม่พริกวิทยา

๙. โรงเรียนเถินวิทยา

๑๐. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

๑๑. โรงเรียนไหล่หินวิทยา

๑๒. โรงเรียนแม่ทะวิทยา

๑๓. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

๑๔. โรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จังหวัดลำพูน

๑. โรงเรียนป่าซาง

๒. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

๓. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

๔. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

๕. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๖. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

๗. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม