โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับยอดเยี่ยม

ประเภทสถานศึกษา

โรงเรียน

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนบุญวาทย์ จ.ลำปางวิทยาลัย

ประเภทสถานศึกษานาดใหญ่

โรงเรียนเถินวิทยา จ. ลำปาง

ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง