โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่๑

๑. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ. ลำปาง

๒. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) จ.ลำปาง

๑. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๒. โรงเรียนลำปางกัลยาณี

๓. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

๔. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

๕. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

๖. โรงเรียนสบจางวิทยา

๗. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

๘. โรงเรียนเสมืองมายวิทยา

๙. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

๑๐. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

๑๑. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

๑๒. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) จ.ลำพูน

๑. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

๒. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

๓. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม