โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตัวแทนนำเสนอผลการพัฒนาะรรและกลไกการบริหารฯ สพม.35

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 นำโดยนางสาววาสนา บุญมาก นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอผลการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากทั้งหมด 89 โรงเรียนทั่วภาคเหนือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชาในทุกระดับชั้น สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จนได้รับรางวัล IQA AWARD ในระดับยอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ