โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒