โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลชนะเลิศ การบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โครงการน้อมนำ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10