โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการอบรมบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ