โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชนะเลิศผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563