โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน “ชนะเลิศเหรียญทอง” ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards 2018