โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยนำนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง