โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา “เปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย” SWS. Open house 2019 present skills for being creative Thai students ประจำปีการศึกษา 2562
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธาน นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากล่าวรายงาน งานวิชาการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานนักเรียน ,การนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียน,กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้ง มีหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาอาทิ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), คลังปิโตรเลียม ลำปาง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคต

ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน