โรงเรียนแม่เมาะวิทยาจัดกิจกรรมสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ วันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร