โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 การประกวดโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว