โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย