โรงเรียนโครงการประชารัฐ

โรงเรียนโครงการประชารัฐ. จ.ลำปาง

1. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

2.โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

3.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

โรงเรียนโครงการประชารัฐ. จ.ลำพูน

1. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

2. โรงเรียนวชิรป่าซาง