กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(PBL Team) ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35 (PBL Team) นำโดย นางสาวพิชญา คำปัน ,ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน ,นางสาววาสนา บุญมาก และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ห้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งผู้ที่สนใจบริจาคสามารถติดต่อบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้ในวัน-เวลาราชการ

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ /รายงาน-ภาพ