การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.35

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม 100 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ 8 พฤ ษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบบทบาท ภารกิจงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดรวมถึงร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. อีกด้วย
ชมภาพกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
นลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ