โรงเรียนกิ่วลมวิทยา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมี นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทกศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดย นางสาวพิชญา คำปัน ,นางสาววาสนา บุญมาก และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เป็นประธานในพิธี และมีคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมในการอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ /รายงาน-ภาพ