สพม.35 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 นำคณะบุคลากร เคารพธงชาติ ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 40 คน
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสไว้เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 ความว่า ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง เป็นเป็นผู้รู้จักให้ คือ ให้น้ำคำ น้ำมือ และน้ำใจ ซึ่งกันและกัน และผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเต็มใจ

ชมภาพกิจกรรม FB สพม สามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ