สพม.35 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปี 2562

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 จำนวน 20 คน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 เพื่อให้โรงเรียน ได้มีความพร้อมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ และเล็งเห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 4 ชุด ตรวจเยี่ยมให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพม สามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ